Back to Top

"T" Carbon/Stainless Steel Badge (Sorento R)

Installed Photos on 2014 Kia Sorento

Tomato A&P Badges Emblems Logo for Kia Hyundai Vehicles Loden T
Loden T Carbon/Stainless Steel 150mm Size Emblem for 2014 Kia Sorento
Tomato A&P Badges Emblems Logo for Kia Hyundai Vehicles Loden T
OTHER PHOTOS
Tomato A&P Badges Emblems Logo for Kia Hyundai Vehicles Loden T
Loden T Carbon/Stainless Steel 150mm Size Emblem for 2014 Kia Sorento Front Grill
Tomato A&P Badges Emblems Logo for Kia Hyundai Vehicles Loden T
Tomato A&P Badges Emblems Logo for Kia Hyundai Vehicles Loden T
Loden 3D/Raised T Logo for Wheel Cap Overlay
Tomato A&P Badges Emblems Logo for Kia Hyundai Vehicles Loden T
Tomato A&P Badges Emblems Logo for Kia Hyundai Vehicles Loden T
Loden 3D/Raised T Logo for Steering Wheel Overlay
Tomato A&P Badges Emblems Logo for Kia Hyundai Vehicles Loden T
Tomato A&P Badges Emblems Logo for Kia Hyundai Vehicles Loden T
Loden T Carbon/Stainless Steel 150mm Size Emblem for 2014 Kia Sorento Rear Trunk
Tomato A&P Badges Emblems Logo for Kia Hyundai Vehicles Loden T
Tomato A&P Badges Emblems Logo for Kia Hyundai Vehicles Loden T
Loden T Carbon/Stainless Steel Badge, Superior Upgraded Appearance
Tomato A&P Badges Emblems Logo for Kia Hyundai Vehicles Loden T

New LODEN T Carbon/Stainless Steel Emblems installed on new facelift 2014+ Kia Sorento! 3yr all weather manufacturer warranty ensures these emblems will last